Propozicije

DISCIPLINE: KLAVIR, HARMONIKA, GITARA, VIOLINA, DUVACI, KLAVIRSKI DUO

Program: dvije ili više kompozicija po slobodnom izboru

 PRETKATEGORIJA

učenici pripremnog razreda (do 5 minuta)

I KATEGORIJA

učenici I i II razreda Osnovne muzičke škole (do 5 minuta)

II KATEGORIJA

učenici III i IV razreda Osnovne muzičke škole (do 7minuta)

III KATEGORIJA

učenici V i VI razreda Osnovne muzičke škole (do 10 minuta)

IV KATEGORIJA

učenici I i II razreda Srednje muzičke škole (do 12 minuta)

V KATEGORIJA

učenici III i IV razreda Srednje muzičke škole (do 15 minuta)

*Napomena: U disciplini klavirski duo program se izvodi četvororučno (na jednom klaviru)


DISCIPLINA: SOLO PJEVANJE

PRETKATEGORIJA

do 17 godina za djevojke / 19 godina za mladiće
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2. Solo pjesma po izboru (osim starog majstora)

 

I KATEGORIJA

do 19 godina za djevojke / 21 godine za mladiće
Program:

1.Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2.Solo pjesma zapadnog autora XIX vijeka (lied)

3.Solo pjesma slovenskog ili domaćeg autora

II KATEGORIJA

do 21 godine za djevojke / 23 godine za mladiće
Program:

1.Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2.Arija iz opere, operete ili oratorijuma

3.Solo pjesma po slobodnom izboru

 

III KATEGORIJA

do 23 godine za djevojke / 25 godina za mladiće
Program:

1.Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2.Solo pjesma slovenskog ili domaćeg autora

3.Solo pjesma XIX ili XX vijeka

4.Operska arija po slobodnom izboru

IV KATEGORIJA

do 25 godina za djevojke / 27 godina za mladiće
Program:

1. Jedan stari majstor po slobodnom izboru

2.Solo pjesma slovenskog ili domaćeg autora

3.Solo pjesma autora XIX vijeka

4.Solo pjesma autora XX vijeka

5.Operska arija po slobodnom izboru

 

Va KATEGORIJA

Kamerni dueti ili ansambli / djevojke i mladići do 32 godine
Program:

1.Dvije kompozicije različitog stilskog karaktera

(klavirska saradnja učenik ili student)

 

Vb kategorija

Operski dueti ili ansambl
Program:

1.Operski duet ili ansambl (uz pratnju korepetitora)

*Napomena: Nisu dozvoljena izvođenja obrada narodnih pjesama.

 

DISCIPLINA: SOLFEĐO

 

III razred OMŠ

Pismeni dio

Jednoglasni  melodijski diktat.
Violinski ključ
Durski tonaliteti do jednog predznaka.
Jedinica brojanja: četvrtina.
Dužina diktata osam taktova.
Način sviranja
Kamerton, štim tonaliteta, potvrda tonaliteta.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u cjelini i potvrđuje takt.
Diktira se po dvotaktima.
Na kraju, diktat se u cjelini svira dva (2) puta.

 

Usmeni dio

A prima vista (pjevanje s lista)
Tonaliteti do jednog predznaka (durski i molski tonaliteti) u violinskom ključu.
Jedinica brojanja: četvrtina.
Dužina primjera osam taktova.
Primjeri imaju oznake za Tempo, dinamiku i artikulaciju. Takmičar uzima intonaciju preko kamertona (a1).

 

Ritmičko čitanje (parlato)

Bas ključ.
Jedinica brojanja: četvrtina i osmina.
Četvorodijelna podjela jedinice za brojanje.
Primjeri imaju oznaku za tempo i dinamiku.
Dužina primjera osam taktova.

Napomena: Ispitivač može ispraviti takmičara tokom izvođenja melodijskog primjera. Izvođenje ritmičkog primjera ne prekida se.

IV razred OMŠ

Pismeni dio

Jednoglasni melodijski diktat.
Violinski ključ.
Molski tonaliteti do jednog predznaka.
Jedinica brojanja: četvrtina.
Dužina diktata osam taktova.
Način sviranja
Kamerton, štim tonaliteta, potvrda tonaliteta.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u cjelini i potvrđuje takt.
Diktira se po dvotaktima.
Na kraju, diktat se u cjelini svira dva ( 2) puta.

 

Usmeni dio

A prima vista (pjevanje s lista)
Tonaliteti do dva predznaka u violinskom ključu.
Jedinica brojanja: četvrtina.
Dužina primjera osam taktova.
Primjeri imaju oznake za Tempo, dinamiku i artikulaciju. Takmičar uzima intonaciju preko kamertona (a1).

 

Ritmičko čitanje (parlato)

Bas ključ.
Jedinica brojanja – četvrtina (ritmička figura-triola na jedinici brojanja) i četvrtina sa tačkom  (prosta podjela trodijela).
Primjeri imaju oznaku za Tempo i artikulaciju.
Dužina primjera osam taktova.

Napomena: Ispitivač može ispraviti takmičara tokom izvođenja melodijskog primjera. Izvođenje ritmičkog primjera ne prekida se.

V razred OMŠ

Pismeni dio

Jednoglasni melodijski diktat.
Violinski ključ.
Tonaliteti do dva predznaka. Četvrtina kao jedinica brojanja.
Dužina diktata osam taktova.
Način sviranja
Kamerton, štim tonaliteta, potvrda tonaliteta.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u cjelini i potvrđuje takt.
Diktira se po dvotaktima.
Na kraju, diktat se u cjelini svira dva (2) puta.

 

Usmeni dio

A prima vista (pjevanje s lista)
Tonaliteti do tri predznaka u violinskom ključu.
Jedinica brojanja: četvrtina i četvrtina sa tačkom (prosta podjela trodijela).
Dužina primjera osam taktova.
Primjeri imaju oznake za Tempo, dinamiku i artikulaciju. Takmičar uzima intonaciju preko kamertona (a1).

 

Ritmičko čitanje (parlato)

Bas ključ.
Jedinica brojanja: četvrtina, polovina   (ritmička figura na polovini taktovog dijela-“mala” triola) i takt 6/8 sa složenom podjelom trodijela.
Primjeri imaju oznaku za Tempo i artikulaciju.
Dužina primjera osam taktova.

Napomena: Ispitivač može ispraviti takmičara tokom izvođenja melodijskog primjera. Izvođenje ritmičkog primjera ne prekida se.

VI razred OMŠ

Pismeni dio

Jednoglasni melodijski diktat.
Violinski ključ.
Tonaliteti do tri predznaka.
Jedinica brojanja: četvrtina i četvrtina sa tačkom (prosta podjela trodijela).
Dužina diktata osam taktova.
Način sviranja
Kamerton, štim, potvrda tonaliteta.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u cjelini i potvrđuje takt.
Diktira se po dvotaktima.
Na kraju, diktat se svira dva (2) puta.

 

Usmeni dio

A prima vista (pjevanje s lista)
Tonaliteti do četiri predznaka sa hromatskim skretnicama i prolaznicama.
Violinski ključ.
Jedinica brojanja: četvrtina i četvrtina sa tačkom sa ritmičkim figurama – Sičilijana  i Tirana (prosta podijela trodijela).
Dužina primjera 12 taktova.
Primjeri imaju oznaku za Tempo, dinamiku i artikulaciju.
Takmičar uzima intonaciju preko kamertona (a1).

 

Ritmičko čitanje (parlato)

Bas ključ.
Jedinica brojanja četvrtina, polovina i četvrtina sa tačkom (ritmičke figure po programu za peti razred Omš)
Dužina primjera 10 taktova.
Primjeri imaju oznaku za Tempo i artikulaciju.

Napomena: Ispitivač može ispraviti takmičara tokom izvođenja melodijskog primjera. Izvođenje ritmičkog primjera ne prekida se.

I razred Smš

Pismeni dio

Jednoglasni melodijski diktat.
Violinski ključ
Tonaliteti do dva predznaka sa postupno uvedenim alteracijama.
Jedinica brojanja: četvrtina i četvrtina sa tačkom, sa prostom podjelom trodijela i ritmičkim figurama: Sičilijana i Tirana.
Dužina diktata do 16 taktova.
Način sviranja:
Kamerton, štim tonaliteta, potvrda tonaliteta.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u cjelini i potvrđuje takt.
Diktira se po dvotaktima ili frazama koje označi autor primjera.
Diktat se na kraju u cjelini svira još jedan (1) put.

 

Usmeni dio

A prima vista (pjevanje s lista)
Mutacija.
Tonaliteti: d-D-d; F-f-F; a-A-a; C-c-C; e-E-e; G-g-G.
Violinski ključ
Jedinica brojanja: četvrtina, polovina i četvrtina sa tačkom sa prostom podjelom trodijela i ritmičkim figurama: Sičilijana i Tirana.
Dužina primjera 16 taktova.
Primjeri imaju oznaku za Tempo, dinamiku i artikulaciju.

 

Ritmičko čitanje (parlato)

Promjena kljuca (violinski – bas ).
Jedinica brojanja: četvrtina, polovina i četvrtina sa tačkom, sa složenom podjelom trodijela.
Dužina primjera 12 taktova.
Primjeri imaju označen Tempo i artikulaciju.

Napomena: Ispitivač moze ispraviti takmičara tokom izvođenja melodijskog primjera. Izvođenje ritmičkog primjera ne prekida se.

II razred Smš

Pismeni dio

Jednoglasni melodijski diktat.
Violinski ključ.
Tonaliteti do dva predznaka.
Modulacija u dominantni ili paralelni tonalitet sa hromatskim skretnicama i prolaznicama. Mutacija.
Jedinica brojanja: četvrtina i četvrtina sa tačkom.
Dužina diktata 16 taktova.
Način sviranja:
Kamerton, štim tonaliteta.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u celini i potvrđuje takt.
Diktira se po dvotaktima ili frazama koje označi autor primjera.
Diktat se na kraju svira u cjelini još jedan (1) put.

 

Usmeni dio

A prima vista (pjevanje s lista)
Tonaliteti do tri predznaka.
Modulacija u dominantni ili paralelni tonalitet sa hromatskim skretnicama i prolaznicama. Mutacija.
Violinski ključ.
Jedinice brojanja: četvrtina, polovina i četvrtina sa tačkom.
Dužina primjera 16 taktova.
Primjeri imaju oznaku za Tempo, dinamiku i artikulaciju.

 

Ritmičko čitanje (parlato)

Promjena ključa  (violinski – bas ključ).
Jedinica brojanja: četvrtina, osmina i četvrtina sa tačkom.
Osmodijelna podjela ritmičke jedinice; ritmička figura – doula.
Promjena vrste takta sa izjednačavanjem jedinice brojanja.
Dužina primjera do 16 taktova.
Primjeri imaju označen Tempo i artikulaciju.

Napomena: Ispitivač može ispraviti takmičara tokom izvođenja  melodijskog primjera. Izvođenje ritmičkog primjera ne prekida se.

III razred Smš

Pismeni dio

Jednoglasni melodijski diktat.
Violinski ključ.
Tonaliteti do tri predznaka.
Modulacija u dominantni, subdominantni ili paralelni tonalitet. Mutacija.
Stabilne alteracije –  skok u alterovani stupanj sa postupnim razrešenjem.
Jedinica brojanja: četvrtina i četvrtina sa tačkom.
Dužina primjera 16 taktova.
Način sviranja:
Kamerton, štim tonaliteta.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u cjelini.
Diktira se po dvotaktima ili frazama koje označi autor primjera.
Diktat se na kraju svira u cjelini još jedan (1) put.

 

Usmeni dio

Violinski ključ
Tonaliteti do četiri predznaka.
Modulacija u dominantni, subdominantni ili paralelni tonalitet. Mutacija.
Stabilne alteracije –  skok u alterovani stupanj sa postupnim razrešenjem.
Jedinica brojanja: četvrtina, polovina i četvrtina sa tačkom.
Dužina primjera 16 taktova.
Primjeri imaju oznaku za Tempo, dinamiku i  artikulaciju.

 

Ritmičko čitanje (parlato)

Promjena ključa (violinski – bas).
Promjena vrste takta sa izjednačavanjem jedinice brojanja.
Jedinica brojanja; osmina, četvrtina, polovina i četvrtina sa tačkom.
Ritmičke figure: doula, kvartola i triola na polovini jedinice brojanja – “mala” triola.
Dužina primjera do 16 taktova.
Primjeri imaju označen Tempo i  artikulaciju.

Napomena: Ispitivač može ispraviti takmičara tokom izvođenja melodijskog primjera. Izvođenje ritmičkog primjera ne prekida se.

IV razred SMŠ

Pismeni dio

 

Jednoglasni melodijski diktat
Violinski ključ.
Tonaliteti do četiri predznaka.
Modulacija, mutacija, alteracije.
Jedinica brojanja: četvrtina i četvrtina sa tačkom.
Dužina diktata 16 taktova.
Način sviranja:
Kamerton, štim tonaliteta.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u cjelini.
Diktira se po dvotaktima ili frazama koje označi autor primjera.
Diktat se na kraju svira u cjelini još jedan (1) put.

 

Dvoglasni melodijski diktat
Tonaliteti do četiri predznaka.
Dijatonika sa alteracijama.
Jedinica brojanja: četvrtina i četvrtina sa tačkom, sa prostom podjelom trodijela.
Dužina diktata 8 taktova.
Način sviranja:
Kamerton, štim.
Pulsacija se daje neposredno pred sviranje.
Diktat se svira jednom u cjelini.
Diktira se po dvotaktima ili frazama koje označi autor primjera.
Diktat se na kraju svira još dva (2) puta.

 

Usmeni dio

A vista pevanje (pjevanje s lista)
Violinski ključ.
Tonaliteti do pet predznaka.
Modulacija u tonalitete II kvintnog srodstva.
Alteracije po programu četvrtog razreda smš.
Sve vrste taktova.
Dužina primjera 16 taktova.
Primjeri imaju oznaku za Tempo, dinamiku i artikulaciju.

 

Ritmičko čitanje (parlato)

Promjena ključa ( violinski – bas ).
Promjena vrste takta sa izjednačavanjem jedinice brojanja.
Sve vrste taktova.
Nepravilne ritmičke figure: doula, triola, kvartola, kvintola i sekstola.
Dužina primjera do 16 taktova.
Primjeri imaju označen Tempo i artikulaciju.

Napomena: Ispitivač može ispraviti takmičara tokom izvođenja melodijskog primjera. Izvođenje ritmičkog primjera ne prekida se.